Κάρτα Φροντίδας - Όροι & Προϋποθέσεις

1. Η υποβολή και υπογραφή σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή αίτησης έκδοσης και παροχής της κάρτας υγείας σημαίνει ότι ο αιτών γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της και συμφωνεί ότι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
2. Η κάρτα υγείας έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή εκπτωτικών υπηρεσιών, εφόσον γίνει επίδειξη της κάρτας αυτής, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και σύμφωνα με τους κανόνες και όρους λειτουργίας της κλινικής και την εν γένει οικονομική πολιτική της.
3. Το ποσό της έκπτωσης αλλά και το είδος της ιατρικής εξέτασης ή παροχής νοσηλείας, για την οποία θα έχει έκπτωση ο κάτοχος, θα καθορίζεται από τιμοκαταλόγους που συντάσσει η κλινική ανάλογα με τις υπηρεσίες της, οι οποίες αναφέρονται στο φυλλάδιο που επισυνάπτεται.
4. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος της κάρτας ορίζονται από την ημερομηνία συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης. Στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους και ο χρόνος διάρκειας της. Μετά την λήξη της ισχύος της κάρτας προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της, με την υποβολή σχετικής αίτησης.
5. Η κάθε κάρτα υγείας είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της είναι η καταχώριση των μη ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων του εγγραφόμενου, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. Τα προσωπικά στοιχεία του μέλους θα καταχωρηθούν σε αρχείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες επικοινωνίας με το μέλος , στο πλαίσιο του σκοπού έκδοσης της κάρτας και σύμφωνα με το νόμο. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται ούτε χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του μέλους με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετο με τη θέληση του. Το μέλος χορηγεί την δυνατότητα στην κλινική να κρατά το εν λόγω αρχείο, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο τα γενικά στοιχεία όλων των κατόχων.
7. Ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας μέλους θα προβαίνει σε χρήση της ονομαστικής του κάρτας επιδεικνύοντας μαζί με αυτήν και κάποιο έγγραφο, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίησή του.
8. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας το μέλος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την κλινική με οποιονδήποτε τρόπο. Αν η απώλεια δεν δηλωθεί η κλινική δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της κάρτας από τρίτον. Μετά από την δήλωση απώλειας ακολουθεί διαδικασία ακύρωσης της κάρτας.
9. Η εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της κάρτας οποιαδήποτε στιγμή εάν κατά την κρίση της η χρήση αυτής δεν είναι σύμφωνη με τους όρους συμμετοχής ή γίνεται κατά τρόπο αντίθετο με τον σκοπό χορήγησης της.
10. Η κάρτα παρέχεται χωρίς συνδρομή ή οποιοδήποτε άλλο κόστος.
11. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

© 2019 Λευκός Σταυρός - Πολιτική Απορρήτου

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top